top of page

Page Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

REGULAMIN KONKURSU:

 

"#RóżSięNaBadania - Dlaczego pomaganie jest fajne?"

 

§1. Organizator

1. Organizatorem konkursu "#RóżSięNaBadania - Dlaczego pomaganie jest fajne?" jest MORAJ Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Północna 9, 44-240 Żory, NIP: 642-312-86-67, adres e-mail: kontakt@moraj.pl

2. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator: MORAJ Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Północna 9, 44-240 Żory, NIP: 642-312-86-67 

3. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisami Instagram i Facebook. Serwisy Instagram i Facebook nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portali Instagram i Facebook. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portali Instagram oraz Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalom Instagram i Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem. 

§2. Czas trwania Konkursu i komisja konkursowa

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 05.10.2023 i trwa do dnia 31.10.2023 do godziny 23:59.

2. Uczestnicy są nagradzani za komentarze (odpowiedzi na pytanie) opublikowane w tym okresie pod postami konkursowymi w serwisach Instagram i Facebook. Publiczne ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 6.11.2023 w serwisie Instagram oraz Facebook w postach z wynikami konkursu.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, właściwego przebiegu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział – w tym Zwycięzców, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. W skład Komisji wejdą 3 osoby wytypowane przez Organizatora.

§3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

1.1.  posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

1.2.  jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

1.3.  nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem.

1.4.  zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia. 

1.5.  wykonała prawidłowo Zadanie Konkursowe.

2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1.1-1.5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

3. Warunkiem uczestnictwa, jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a udział w Konkursie i udostępnianie danych na potrzebę Konkursu jest dobrowolne.

4. Do Konkursu należy zgłaszać się osobiście – niedozwolonym jest zakładanie fikcyjnych kont na potrzebę uczestnictwa w Konkursie lub posiłkowanie się danymi i kontami osób trzecich. Dane na osobistym profilu w  serwisie Instagram lub Facebook muszą być zgodne z rzeczywistością.

§4. Zasady Konkursu, przebieg i nagrody.

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, w serwisie Instagram oraz Facebook, na profilach Organizatora pod adresem: https://www.instagram.com/morajofficial/ oraz https://www.facebook.com/MORAJpolska

2. Zadanie Konkursowe polega na umieszczeniu odpowiedzi na pytanie "Dlaczego pomaganie jest fajne?" w komentarzu pod jednym z postów konkursowym użytkownika Moraj w serwisie Instagram oraz Facebook.

3. Udział w Konkursie biorą komentarze związane z tematyką Konkursu, nie zawierające treści łamiących prawo, naruszających dobre obyczaje i godność innych osób, oraz takie, co do których Uczestnik wykazuje prawa autorskie.

4. Administratorzy profilu marki Moraj zastrzegają sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności:


a) niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram oraz Facebook
b) niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa
c) naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich;
d) zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Moraj.

 

5. Organizator wybierze łącznie 5 najciekawszych komentarzy spośród odpowiedzi udzielonych w serwisach Instagram i Facebook i nagrodzi autorów następującym zestawem nagród:
Książka “Przędza”, opaska na rękę Onkofundacji Alivia, zestaw gadżetów marki Moraj.

6. Każdy Uczestnik może udzielić odpowiedzi w obu serwisach, zarówno pod postami konkursowym na Facebooku jak i Instagramie.
7. Wartość pojedynczej nagrody wynosi około 100 zł.
8. Każdy Laureat/Laureatka Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w odpowiedzi na jego/jej komentarz pod postem konkursowym oraz zostanie poproszony o kontakt z Organizatorem w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram lub Facebook (w zależności od serwisu, w którym zostawił komentarz) do maksymalnie 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, w celu wysłania danych niezbędnych do wysyłki nagrody (imię i nazwisko, pełny adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail).
9. W przypadku podania nieprawidłowych danych lub niewypełnienie obowiązków z §4., pkt. 7 w ciągu 7 dni roboczych, Laureat traci prawo do Nagrody.

10. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inne osoby. Nie można również uzyskać wypłacenia równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji Laureata/Laureatki z Nagrody, Organizator ma prawo przekazać ją innemu Uczestnikowi biorącemu udział w Konkursie.

11. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań:
a) Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.
b) Zadanie Konkursowe przedstawia osobę Uczestnika i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem.
c) Korzystanie przez Moraj z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem.
d) Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Moraj w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej).
e) Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram i Facebook, w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. Organizator ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego.  

§ 5. Dane osobowe uczestników Konkursu

Administratorem danych osobowych Uczestników jest MORAJ Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Północna 9, 44-240 Żory, NIP: 642-312-86-67, adres e-mail: kontakt@moraj.pl. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie nazwy profilu na portalu Instagram oraz Facebook, imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego, wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 roku, numer 101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami), a od 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji. Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszego Konkursu (uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej) i na czas niezbędny dla realizacji wyżej wskazanych celów. Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.rozsienabadania.pl

2. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na serwisie Instagram, Facebook i stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

3. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: kontakt@moraj.plOrganizator ma obowiązek odnieść się do nich do 14 dni kalendarzowych.

baner glowny.jpg
bottom of page